Strona główna/Formy pomocy/stypendia szkolne na rok szkolny 2023/2024

stypendia szkolne na rok szkolny 2023/2024

4 Września 2023

STYPENDIA SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godowie informuje, iż można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty - Rozdział 8a Pomoc materialna dla uczniów.

Pomoc materialna przysługuje:

1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

 

2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania;

2. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

3. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;

4. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczów kolegiów)

 

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:

1. wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia;

2. wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota 600. Miesięczna wysokość dochodu jest ustalana na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.

Wniosek należy pobrać i złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Godowie do dnia 15 września 2023r. , a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października 2023 r.

Termin składania wniosków - do 15 września 2023 r.

Informacji udziela Iwona Stokowy - tel. 32/4727733 wew. 202

do góry