RODO

Informacja o RODO


Administratorem Danych Osobowych (Administratorem) jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godowie, ul. 1 Maja 66, 44-340 Godów, tel. 32 47 27 733, e-mail: opsgodow@opsgodow.pl w imieniu, którego zarządzającym jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Godowie.


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
e-mail: opsgodow@opsgodow.pl
pisemnie na adres siedziby Administratora

Dane są przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów dotyczących zabezpieczenia społecznego, a w szczególności z:

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 2. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 3. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 5. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 6. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 7. ustawy z dnia 26 października 1982 r. w wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 8. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 9. ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
 10. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
 11. ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 12. ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem"

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Każda osoba, której dane może złożyć wniosek dotyczący danych osobowych o:

 • dostęp do danych (uzyskać informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych)
  ich sprostowania - poprawiania danych
  usunięcia danych
 • ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych - stosownie do złożonego wniosku);
 • prawo do przenoszenia danych (do innego administratora danych lub do Państwa),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

W szczególnych sytuacjach osoba, której dane dotyczą może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Administratora danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Organu Kontrolującego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Dane będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie w przypadku wystąpienia obowiązku prawnego.

Kategoria: powiązane pliki [6]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
docx Dobry Start.docx.docx 9.75KB pobierz Plik: Dobry Start.docx.docx
docx KDR.docx.docx 9.64KB pobierz Plik: KDR.docx.docx
docx Fundusz alimentacyjny docx..docx 8.85KB pobierz Plik: Fundusz alimentacyjny docx..docx
docx Świadczenia rodzinne.docx.docx 14.97KB pobierz Plik: Świadczenia rodzinne.docx.docx
docx Świadczenie wychowawcze docx..docx 11.84KB pobierz Plik: Świadczenie wychowawcze docx..docx
odt Pomoc Społeczna docx..odt 18.08KB pobierz Plik: Pomoc Społeczna docx..odt
do góry